igor_karaeff: (Default)
[personal profile] igor_karaeff
Прослухавши у сто дванадцятий раз "Галю" у виконанні "ВВ" одразу після пісні "Юра" (про Гагаріна), я зрозумів остаточно: йдеться про абдукцію, тобто про викрадення Галі інопланетянами.

Козаки із Дону - то ясна річ, самі викрадачі, замасковані під донських козаків (бо запорізьких могли викрити за акцентом, одягом чи ще якось). Маючи задатки гіпнозу, вони конфіскують з Землі екземпляр "Людини розумної", обіцяючи гуманне поводження із нею у лабораторії.

Збирають вони не хмиз, а зразки рослинності і дрібних тварин - для подальшого аналізу.

Ну і палаюча сосна, що викликає такий подив у сьогоднішніх слухачів, пояснюється елементарно: то ракета перед стартом. Висотою завбільшки з величезне дерево, із гарячими газами, які вириваються зі стартових дюз, блискучий до болю в очах корабель цілком міг здатись наївному спостерігачеві палаючим деревом.

До речі, "коси", якими вона була прив"язана - то насправді шланги життєзабезпечення, якими "козаки" опутали Галю, аби вона була в змозі безпечно перенести старт.
Вочевидь, атмосфера на їх планеті схожа на нашу, оскільки жодного протигазу їй не знадобилось, і вона все ще в змозі панічно кричати в ті декілька хвилин перед стартом.

Чи можна за текстом пісні точніше визначити, з якої саме планетної системи походили викрадачі? Думаю, що так, але ця тема потребує додаткових досліджень.

PS це осьо до цієї дискусії
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

igor_karaeff: (Default)
igor_karaeff

February 2013

S M T W T F S
     1 2
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728  

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 25th, 2017 10:28 pm
Powered by Dreamwidth Studios